A nyereményjáték feltételei

1. Nyereményjáték leírása:

A felhasználóknak a játék során el kell küldeniük a kérdésre adandó helyes választ, valamint személyes adataikat (név és lakcím), melyre - ha nyernek - a nyereményt postázni lehet. Egy felhasználó több alkalommal is játszhat a játékban, azonban a (név + lakcím) regisztrációjával a sorsolási listába a jelen nyereményjáték kampány során mindenki csak egy alkalommal kerülhet be.

2. Résztvevők:

A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a regisztrációs folyamatban megadta az adatait, betöltötte a 18. életévét (céges e-mail cím megadása esetén az e-mail címben szereplő természetes személy, aki betöltötte a 18. életévét) és nem tartozik a 3. pontban meghatározott kizárási kategóriába.

A jelen kampány során minden e-mail cím csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

A sorsoláson egy játékos maximum egy valós e-mail címmel vehet részt. A sorsolásból kizárható az a játékos, aki egynél több e-mail címmel nevez a nyereményjátékra.

A nyereményjátékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.

A sorsolással és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes rendszer, valamint az alkalmazás nyilvántartása az irányadó.

3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt:

- a Szervező munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont), továbbá

- azok a játékosok, akik regisztrációjuk során nem fogadták el az Adatkezelési hozzájárulás szövegét

4. Sorsolás:

A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor 2017. február 26-án.

A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlenszám generálásával valósítja meg.

A nyertes felhasználók azonosítása és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint.

5. Nyeremények:

A Szervező a jelen nyereményjáték során az általa felajánlott, alábbi nyereményeket sorsolja ki:

1 db Köszem - a szultána 1. rész  és 1 db Ibrahim és Hatidzse 1. rész című könyvet.

A nyeremények készpénzre nem átválthatók.

A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

6. Kiértesítés:

A Szervező a nyertes(ek)et a regisztráció során általuk megadott e-mail címükön értesíti, és egyeztet velük a nyeremények átadásának és átvételének módjáról és időpontjáról.

Amennyiben valamelyik nyertes az általa megadott e-mail címen nem érhető el a sorsolás lezárását követő 3 munkanapon belül, úgy nyereményére később nem tarthat igényt.

A Nyertesek listáját (név megadásával) a Szervező közzéteszi a Trivium kiadó Facebook oldalán, amihez a játékosok a nyereményjátékban való részvételük előtt kifejezetten hozzájárulnak.

7. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:

A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos jogszabályok alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertesek részére megadják.

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyerteseket terhelik.

8. Nyeremények átruházása:

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertesek a nyeremény átvételét saját kezű aláírásukkal igazolják.

9. Nyeremények átvétele:

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményeket az egyeztetést követően meghatározott időpontig vehetik át, az egyeztetett módon.

Az egyeztetés során kikötött határidő jogvesztő, tehát amennyiben a nyertes az adott határidőn belül nyereményét nem veszi át, a nyereményt elveszíti.

10. Adatvédelem és adatkezelés:

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A nyereményjátékban kizárólag az a felhasználó vehet részt, aki előzetesen elolvasta, értelmezte és magára nézve kötelezőnek tartja az alábbiakat:

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy önkéntes megadás útján a Szervező részére elküldött és regisztrált személyes adatait a Szervező termékeire irányuló direkt marketing célú felhasználás érdekében a jelen hozzájárulás kifejezett írásbeli visszavonásának kézhezvételéig kezelje;
Tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Trivium Kiadó Kft.-től a (06-1) 248-1263-as ügyfélszolgálati telefonszámon, illetőleg postai úton a székhelyére (1112 Budapest, Menyecske u. 3. 10/59.) címzett küldeményben, valamint elektronikus úton a titkarsag##kukac##triviumkiado.hu címen tájékoztatást kérhet, illetve regisztrációs adatai megváltoztatásával kérheti az általa kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, megváltoztatását vagy törlését;
Tudomásul veszi, hogy az adatkezelésre vonatkozó esetleges panaszát illetve észrevételét ugyanezeken az elérhetőségeken teheti meg;
Tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a játékosok által a nyereményjátékra vonatkozó regisztráció során megadott személyes adatokat jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok jogosulatlan megadásával kapcsolatos mindennemű felelősség a játékosokat terheli.
A Szervező adatkezelői minőségben teljesíti az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségeit. Az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában elsősorban a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

11. Általános rendelkezések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot – akár a játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

A Szervező jogosult bármely játékost a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el.

A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Trivium kiadó Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező nem vállal felelősséget azokért a nyerteseket vagy bármely harmadik személyeket érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

Budapest, 2017. január 25.

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook